START

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

UCHWAŁA NR 1

ZARZĄDU KLUBU SPORTOWEGO BARAKUDA

z dnia 22.12.2016 r.

 w sprawie terminu i miejsca Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego członków Klubu

 Na podstawie § 16 i § 17 pkt 2 Statutu Klubu Sportowego Barakuda uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wyznacza się dzień 7 stycznia 2017 roku jako dzień Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego członków klubu.

O godzinie 10.00 – I termin

O godzinie 10.15 – II termin

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków klubu odbędzie się Sali Konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim, ul. Sportowa 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki.

§ 2.

Ustala się porządek obrad Zebrania w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3.

Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik nr 1

 Porządek obrad Walnego Zebranie Sprawozdawczo-Wyborczego członków Klubu

Mińsk Mazowiecki, dnia ……………………………… 2017 r.

  

 1. Otwarcie Zebrania
 2. Wybór Prezydium Zebrania
 3. Zatwierdzenie Porządku Obrad
 4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
 5. Sprawozdanie z działalności Klubu za okres 2015-2016
 6. Dyskusja nad sprawozdaniem z działalności Klubu
 7. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania z działalności Klubu
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 9. Dyskusja nad sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej
 10. Rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi
 11. Przyjęcie zmian w Statucie
 12. Zgłoszenie kandydatów na Prezesa Klubu
 13. Wystąpienia kandydatów na Prezesa Klubu
 14. Wybory Prezesa Klubu
 15. Ogłoszenie wyników wyborów na Prezesa Klubu
 16. Zgłoszenie kandydatów na Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Klubu
 17. Wybory Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 18. Ogłoszenie wyników wyborów na Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Klubu.
 19. Sprawy różne
 20. Zakończenie Zebrania 

ANAKONDA

 

Anakonda - Szkoła Pływania

 

LICZNIK ODWIEDZIN

Liczniki na bloga