REGULAMINY

REGULAMIN SEKCJI PŁYWACKIEJ

Klubu Sportowego "Barakuda" w Mińsku Mazowieckim

§ 1

1. Nie naruszając postanowień statutu KS "Barakuda" w Mińsku Mazowieckim, przyjęcie dziecka do sekcji pływackiej klubu następuje po pozytywnym zaliczeniu sprawdzianu umiejętności pływackich oraz po wypełnieniu i złożeniu u trenera:

a) „deklaracji członkowskiej uczestnika”,

b) „oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach”.

2. Przyjęcie dziecka do sekcji pływackiej KS "Barakuda" w Mińsku Mazowieckim wiąże się z wnoszeniem comiesięcznych rat składek członkowskich, o których mowa w § 2 regulaminu.

3. O rezygnacji z członkostwa w sekcji pływackiej KS "Barakuda" w Mińsku Mazowieckim rodzic (opiekun prawny) zobowiązany jest powiadomić Zarząd klubu na piśmie najpóźniej do 20-tego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego dziecko nie będzie już członkiem sekcji.

Powiadomienie, o rezygnacji z członkostwa można złożyć do Zarządu klubu w jednej z niżej wymienionych form:

a) za pośrednictwem trenera,

b) przesłać listem poleconym na adres klubu,

c) przesłać drogą e-mail za potwierdzeniem odczytu na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

4. W przypadku niedopełnienia wymogu określonego w ust.3 rodzić (opiekun prawny) zobowiązany jest do uiszczania comiesięcznych rat składek członkowskich w wysokości określonej w § 2 do czasu powiadomienia o rezygnacji z członkostwa.

§ 2

1. Roczna składka członkowska za dziecko wynosi 1500 zł (1200 zł w przypadku uczestnictwa w zajęciach dwoje lub więcej rodzeństwa)  i płatna jest w 10-ciu ratach. Raty składki członkowskiej są stałe, niezależnie od ilości zajęć w miesiącu oraz faktycznych obecności dziecka na zajęciach i wynoszą:

a) w miesiącach I – VI oraz IX – XII - 150 zł (120 zł) miesięcznie,

b) w miesiącach VII – VIII – 0,- zł.

2. Wysokość składki członkowskiej może ulec zmianie w drodze uchwały Walnego Zebrania.

Składki w zmienionej wysokości obowiązują począwszy od drugiego miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym uchwała o zmianie wysokości składki została ogłoszona. Powiadomienie członków o zmianie wysokości składki członkowskiej następuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej klubu: http://anakonda.net.pl/barakuda

3. Raty składki członkowskiej wnoszone są na konto klubu do 10 dnia miesiąca z góry za dany miesiąc. Za datę wniesienia składki uważa się datę wpływu środków na konto klubu w Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim  nr konta: 08 9226 0005 0010 1625 2000 0010

4. W przypadku nie wniesienia raty składki członkowskiej w terminie, z zastrzeżeniem ust. 5 dziecko może zostać niedopuszczone do uczestnictwa w zajęciach do czasu uregulowania zaległości.

5. W uzasadnionych przypadkach na podstawie pisemnego wniosku Zarząd klubu może odroczyć termin płatności składek członkowskich.

§ 3

1. Pieniądze pochodzące ze składek członkowskich przeznaczone są w szczególności na:

a) wynajem pływalni;

b) wynagrodzenie trenerów;

c) zakup sprzętu sportowego niezbędnego do prowadzenia treningu pływackiego;

d) opłaty statutowe w Polskim Związku Pływackim oraz Warszawsko-Mazowieckim

Okręgowym Związku Pływackim;

f) dofinansowanie udziału dzieci na zawodach;

g) opłaty biurowe i administrację klubu.

2. O wysokości dofinansowania udziału dzieci na zawodach decyduje Zarząd Klubu w drodze uchwały. Kwota dofinansowania uzależniona jest od rangi zawodów.

§ 4

1. Zawodnik sekcji pływackiej KS "Barakuda" w Mińsku Mazowieckim zobowiązany jest w szczególności do:

a) przestrzegania zasad bezpieczeństwa określonych w regulaminie Pływalni MOSiR w Mińsku Mazowieckim;

b) kulturalnego zachowania się na terenie pływalni;

c) kulturalnego zachowania się wobec trenerów, kolegów i koleżanek z sekcji, wszystkich pracowników pływalni oraz pozostałych osób;

d) kulturalnego zachowania się na zawodach pływackich;

e) wykonywania poleceń wydanych przez trenera;

f) rzetelnego i sumiennego uczestnictwa w zajęciach;

g) informowania trenera o problemach zdrowotnych (zawrotach, bólach głowy, itp.);

h) uzyskania zgody trenera na każdorazowe opuszczenie niecki basenu (wyjście do łazienki, szatni itp.);

i) dbania o sprzęt sportowy;

j) posiadania podczas treningu odpowiedniego stroju do pływania;

k) udziału w zawodach, do których został wytypowany przez trenera;

l) występowania na zawodach w stroju klubowym (koszulka, dresy klubowe);

m) godnego reprezentowania klubu na zewnątrz.

2. Trenerzy sekcji mogą wyciągnąć konsekwencje wobec zawodników naruszających obowiązki określone w ust. 1 poprzez:

a) upomnienie,

b) upomnienie przy całej grupie,

c) upomnienie w obecności rodzica,

d) usunięcie zawodnika z zajęć,

e) nie zgłoszenie zawodnika do zawodów,

f) wycofanie zawodnika ze startu w zawodach, z konsekwencjami finansowymi z tego

wynikającymi,

g) złożenie do Zarządu klubu wniosku o czasowe zawieszenie w prawach zawodnika.

§ 5

Rodzice (opiekunowie prawni) są zobowiązani do:

a) informowania trenerów sekcji o nieobecności zawodnika na treningu-treningach (np.  z powodu choroby);

b) kontrolowania zachowania dziecka na zajęciach.

§ 6

Zarząd Klubu zobowiązuje wszystkich zawodników do posiadania ważnych badań lekarskich poświadczonych przez lekarza sportowego.

§ 7

Zmiana barw klubowych możliwa jest tylko w terminie 1 września - 31 grudnia zgodnie z uchwałą PZP. W przypadku zrezygnowania z reprezentowania barw klubowych poza tym terminem zawodnik nie może reprezentować innego klubu w danym sezonie.

 

 

REGULAMIN POWOŁYWANIA ZAWODNIKÓW SEKCJI PŁYWACKIEJ NA ZAWODY SPORTOWE

 § 1

Powołanie na zawody otrzymuje zawodnik, który spełnia jednocześnie następujące kryteria:

1) Uzyska wynik sportowy określony w § 2,

2) Posiada wazne badania lekarskie,

3) Systematycznie uczęszcza na treningi,

4) Wykazuje zaangażowanie podczas treningów,

5) U  zawodnika nie obserwuje się niewłaściwego zachowania w stosunku do innych zawodników i trenerów.

 § 2

 Wynik sportowy, o którym mowa w § 1 pkt. 1 uzależniony jest od rangi zawodów i kształtuje się w następujący sposób:

a) w przypadku zawodów organizowanych przez OZP - uzyskanie klasy sportowej niższej o jedną kategorię od odpowiadającej kategorii wiekowej zawodnika,

b) w przypadku zawodów rangi Mistrzostw Polski - uzyskanie klasy sportowej odpowiadającej kategorii wiekowej zawodnika,

c) w przypadku zawodów z cyklu Grand Prix Polski oraz rangi Mistrzostw Polski Seniorów - uzyskanie klasy sportowej wyższej o jedną kategorię od odpowiadającej kategorii wiekowej zawodnika.

d) w przypadku zawodów lokalnych oraz organizowanych przez Klub o powołaniu na zawody decyduje decyzja trenera z uzwlędnieniem warunków zawartych w § 1 z wyłączeniem pkt. 1.

 § 3

 Zawodnik, który nie uzyskał wyniku sportowego, o którym mowa w § 2, a spełnia pozostałe warunki określone w § 1 może zostać powołany przez trenera na zawody. Decyzja o powołaniu w takim przypadku należy wyłącznie do trenera.

 § 4 

Zawodnik może nie zostać powołany na zawody przez trenera z następujacych powodów:

a) gdy nie spełnia wyznaczonych w § 1 i § 2 norm,

b) za niesportowe zachowanie,

c) na wniosek rodziców,

d) w przypadku braku ważnych badań lekarskich.

 

 

PODSTAWOWE INFORMACJE

Klub Sportowy „BARAKUDA”

ul. Wyszyńskiego 56

05-300 Mińsk Mazowiecki

 

Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim

Nr konta: 08 9226 0005 0010 1625 2000 0010

 

Miesięczna składka członkowska wynosi 150 zł  / 120 zł i wnoszona jest na konto klubu do dnia 10 każdego miesiąca z góry za dany miesiąc. Prosimy o terminowe dokonywanie opłat. W tytule wnoszonych opłat porosimy wpisywać słowa:

a) w przypadku miesięcznych składek słowa: „składka członkowska za miesiąc …, za … (wpisać imię i nazwisko dziecka)”

b) w przypadku pozostałych wpłat np. wyjazdy na zawody, obozy itp. słowa: „wpłata na cele statutowe” oraz w nawiasie można wskazać konkretny cel - obóz, zawody itp.

 Przykładowe zapisy:

„wpłata na cele statutowe (obóz)”; „wpłata na cele statutowe (udział w zawodach)”

 Składki członkowskie wnoszone są w miesiącach I-VI oraz IX-XII.

Okres wakacji jest okresem bezskładkowym.

Wysokość składki członkowskiej jest stała i nie zależy od ilości zajęć w miesiącu (ferie, przerwy świąteczne itp.), jak również od frekwencji dziecka na zajęciach.

 Uwaga!

W przypadku nieterminowych wpłat dziecko może nie zostać dopuszczone do zajęć.

 

TRENERZY

Tomasz Radomiński – tel. 603-701-960

Ewa Mikucewicz – tel. 609-944-144  

Agnieszka Bąk - tel. 513-657-071

Mariusz Piórkowski – tel. 530-777-537

 

e-mail sekcji pływackiej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

http:// anakonda.net.pl/barakuda

Kontakt telefoniczny: Tomasz Radomiński – tel. 603-701-960

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE BADAŃ

Przypominamy o obowiązku posiadania aktualnych badań poświadczonych przez lekarza sportowego. Badania można wykonać w następujących przychodniach:

 Poradnia Sportowa Samodzielnego Publicznego Zespołu

al. Wyzwolenia 6

tel. (022) 628 20 80

 Fundacja Rozwoju Medycyny Sportowej

ul. Wawelska 5

tel. (022) 592-93-40

 Carolina Medical Center - Leczenie urazów ortopedycznych i sportowych

ul. Pory 78

tel. 022 355 82 00

 

KS „BARAKUDA” nie prowadzi działalności gospodarczej i nie działa w celu osiągnięcia zysku.

Prowadzona działalność jest wyłącznie działalnością statutową.

ANAKONDA

 

Anakonda - Szkoła Pływania

 

LICZNIK ODWIEDZIN

Liczniki na bloga