Regulamin na rok szkolny 2023/2024

I. BEZPIECZEŃSTWO:

 1. Każdy Uczestnik zajęć (w przypadku nieletnich – jego rodzice lub opiekunowie) przed rozpoczęciem zajęć podpisuje umowę, w której składa oświadczenie:
   

  • o stanie zdrowia,
  • o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem i jego akceptacji,
  • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystywaniu wizerunku Uczestnika.
 2. Umowę należy pobrać ze strony w zakładce „Pobieranie”, wypełnić w 2 egzemplarzach i przynieść do podpisania przed pierwszymi zajęciami
 3. Uczestnik zajęć zobowiązuje się do wykonywania poleceń instruktorów prowadzących zajęcia.
 4. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa na basenie, regulaminu ogólnego pływalni, a w szczególności do stosowania się do niniejszych zakazów:
   

  • zakazu biegania na terenie basenu,
  • zakazu skakania do wody bez wyraźnego polecenia prowadzących zajęcia,
  • zakazu opuszczania niecki basenu w czasie lekcji – bez uprzedniego zgłoszenia tego prowadzącemu.
 5. Uczestnicy zajęć nie mogą stwarzać sytuacji niebezpiecznych dla nich i innych współuczestników zajęć.
 6. Uczestnicy zajęć nie stosujący się do zapisów w pkt. 3, 4, 5 oraz łamiący zapisy pkt. 6 mogą zostaćusunięci z zajęć.

II. SPRAWY ORGANIZACYJNE:

 1. Uczestnicy zajęć pływackich muszą zebrać się w rejonie kas wejściowych na basen na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć. W tym czasie po grupę schodzi instruktor i wydaje Uczestnikom transponder umożliwiający wejście na basen i dostęp do szafki w szatni.
 2. Uczestnicy, którzy spóźnią się mogą nie zostać wpuszczeni na zajęcia. Na zajęcia zorganizowane wpuszcza tylko wyznaczony instruktor naszej szkoły.
 3. Rodzice dzieci 5 – 7 lat po przebraniu dziecka w szatni zobowiązani są do przyprowadzenia dziecka na miejsce zbiórki, gdzie przekazują dziecko instruktorowi. Po zakończeniu zajęć odbierają z tego miejsca dziecko od instruktora.
 4. Rodzice lub opiekunowie dzieci, którzy chcą pomóc przy przebraniu się dziecka, mogą wejść na basen na podstawie bezpłatnego biletu pomocniczego upoważniającego do wejścia na teren basenu na czas 15 minut. Bilet ten można pobierać zarówno przed,  jak i po zakończeniu zajęć. Uwaga: po przekroczeniu regulaminowych 15 minut pobierana będzie opłata w wysokości 1 PLN za każdą rozpoczętą minutę.
 5. Czas trwania zajęć pływackich wynosi 45 minut.
 6. Po zakończeniu zajęć pływackich Uczestnicy udają się do szatni, przebierają się i opuszczają basen, rozliczając się osobiście z transpondera na kasie wyjściowej .
 7. Uczestnicy zajęć pływackich, którzy pozostaną na terenie pływalni dłużej niż 60 minut, muszą dokonać dopłaty za czas spędzony na basenie według aktualnego cennika dla klientów indywidualnych.
 8. Uczestnik podczas zajęć pływackich musi mieć odpowiedni strój kąpielowy oraz czepek pływacki.
 9. Na zajęcia Uczestnicy powinni przychodzić bez kolczyków, łańcuszków i innej biżuterii. Za rzeczy zagubione i pozostawione na terenie pływalni Szkoła Pływania „Anakonda” nie ponosi odpowiedzialności.
 10. Osoby będące pod wpływem  środków odurzających i alkoholu nie będą wpuszczane na zajęcia.
 11. Informacje dotyczące zmian organizacyjnych i wszelkie aktualności zamieszczane będą na bieżąco na stronie internetowej szkoły www.anakonda.net.pl oraz naszym profilu na Facebooku www.facebook.com/plywajzanakonda
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie, o czym Uczestnicy zostaną powiadomieni z 7 dniowym wyprzedzeniem.

III. ZAPISY NA ZAJĘCIA I PŁATNOŚCI:

 1. Zgłoszenie dziecka na zajęcia dokonać należy za pomocą formularza zgłoszenowego na stronie www.anakonda.net.pl.
 2. Należy wypełnić wszystkie pola formularza zgłoszeniowego. Tylko poprawne wypełnienie pól gwarantuje zapisanie się na zajęcia.
 3. W Szkole Pływania Anakonda można uczęszczać na zajęcia raz w tygodniu. Związane jest to z sytuacją spowodowaną przez COVID-19 i zmniejszeniem ilości uczestników na zajęciach oraz dużym zainteresowaniem naszymi zajęciami. W przypadku możliwości zwiększenia ilości uczestników na zajęciach dopuszcza się możliwość zajęć dwa razy w tygodniu.
 4. Uczestnictwo w zajęciach i procedury związane z opłatą potwierdza e-mail od organizatora zajęć.
 5. Każdy uczestnik ma obowiązek założenia indywidualnego konta w systemie ActiveNow, który umożliwia m. in. obserwacji kalendarza zajęć (np. dni wolne), sprawdzania frekwencji na zajęciach, zgłaszania nieobecności i chęci odrabiania zajęć, kontrolowania płatności.
 6. Koszt zajęć w roku szkolnym 2020/2021 dla dzieci i młodzieży wynosi 1400 PLN, płatne w 10 ratach po 140 PLN miesięcznie, dla osób dorosłych wynosi 1500 PLN, płatne w 10 ratach po 150 PLN miesięcznie.
 7. Po potwierdzeniu przyjęciu na zajęcia należy dokonać opłaty za pierwszy miesiąc zajęć w ciągu 2 dni od otrzymania wiadomości. W przypadku niezaksięgowania wpłaty w tym terminie na koncie Szkoły Pływania „Anakonda” Uczestnik zostanie wykreślony z listy.
 8. Koszt zajęć w przypadku zapisania się na zajęcia w trakcie trwania roku szkolnego ustalany jest indywidualnie.
 9. Nieobecności na zajęciach można odrabiać tylko w przypadku, kiedy: zarejestrujemy się w systemie ActiveNow, zgłosimy nieobecność na zajęciach do 4 godzin przed planowanymi zajęciami, dostępne będzie miejsce w innej grupie na odrobienie zajęć i dokonamy zgłoszenia poprzez system ActivNow. Nie ma możliwości zwrotu pieniędzy za niewykorzystane zajęcia.

Zapraszamy dzieci i  młodzież w wieku 6 – 17 lat!

Zapisz się na zajęcia