Regulamin na rok szkolny 2019/2020

I. BEZPIECZEŃSTWO:

 1. Każdy Uczestnik zajęć (w przypadku nieletnich – jego rodzice lub opiekunowie) przed rozpoczęciem zajęć podpisuje umowę, w której składa oświadczenie:
   

  • o stanie zdrowia,
  • o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem i jego akceptacji,
  • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystywaniu wizerunku Uczestnika.
 2. Umowę należy pobrać ze strony w zakładce „Pobieranie”, wypełnić w 2 egzemplarzach i przynieść do podpisania przed pierwszymi zajęciami
 3. Uczestnik zajęć musi przebywać w czasie zajęć na niecce basenowej w specjalnym czepku, który otrzyma od Szkoły Pływania „Anakonda”.
 4. Uczestnik zajęć zobowiązuje się do wykonywania poleceń instruktorów prowadzących zajęcia.
 5. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa na basenie, regulaminu ogólnego pływalni, a w szczególności do stosowania się do niniejszych zakazów:
   

  • zakazu biegania na terenie basenu,
  • zakazu skakania do wody bez wyraźnego polecenia prowadzących zajęcia,
  • zakazu opuszczania niecki basenu w czasie lekcji – bez uprzedniego zgłoszenia tego prowadzącemu.
 6. Uczestnicy zajęć nie mogą stwarzać sytuacji niebezpiecznych dla nich i innych współuczestników zajęć.
 7. Uczestnicy zajęć nie stosujący się do zapisów w pkt. 3, 4, 5 oraz łamiący zapisy pkt. 6 mogą zostaćusunięci z zajęć.

II. SPRAWY ORGANIZACYJNE:

 1. Po wniesieniu opłaty za zajęcia każdy Uczestnik otrzymuje karnet zajęciowy – dokument, na podstawie którego będzie wpuszczany na zajęcia.
 2. Uczestnicy zajęć muszą zebrać się w rejonie kas wejściowych na basen. Na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć instruktor zejdzie po grupę i wyda uczestnikom transponder umożliwiający wejście na basen i dostęp do szafki w szatni.
 3. Uczestnicy, którzy spóźnią się na zajęcia mogą nie zostać wpuszczeni na basen.
 4. Karnet zajęciowy dla dzieci w wieku do 6 lat upoważnia rodzica lub opiekuna do wejścia na zajęcia pływackie wraz z dzieckiem. Dopuszcza się przebywanie rodziców na terenie niecki basenowej tylko w strojach kąpielowych. Niedozwolone jest przebywanie na terenie strefy basenowej w ubraniach.
 5. Rodzice dzieci z grup 5 – 7 lat po przebraniu dziecka w szatni zobowiązani są do przyprowadzenia dziecka na miejsce zbiórki, gdzie przekazują dziecko instruktorowi. Po zakończeniu zajęć odbierają ztego miejsca dziecko od instruktora.
 6. Rodzice dzieci do lat 6, którzy wchodzą na zajęcia z dziećmi, w czasie trwania zajęć muszą pozostawać w pobliżu ćwiczącej grupy.
 7. Rodzice lub opiekunowie dzieci od 6 roku życia, którzy chcą pomóc przy przebraniu się dziecka,mogą wejść na basen na podstawie bezpłatnego biletu pomocniczego upoważniającego do wejścia na teren basenu na czas 15 minut. Bilet ten można pobierać zarówno przed, jak i po zakończeniu zajęć.
  Uwaga: po przekroczeniu regulaminowych 15 minut pobierana będzie opłata w wysokości 1 PLN za każdą rozpoczętą minutę.
 8. Czas trwania zajęć pływackich wynosi 45 minut.
 9. Po zakończeniu zajęć pływackich Uczestnicy udają się do szatni, przebierają się i opuszczają basen,rozliczając się osobiście z transpondera na kasie wyjściowej .
 10. Uczestnicy zajęć pływackich, którzy pozostaną na terenie pływalni dłużej niż 60 minut, muszą dokonać dopłaty za czas spędzony na basenie według aktualnego cennika dla klientów indywidualnych.
 11. Uczestnik podczas zajęć pływackich musi mieć odpowiedni strój kąpielowy oraz czepek pływacki.
 12. Na zajęcia Uczestnicy powinni przychodzić bez kolczyków, łańcuszków i innej biżuterii. Za rzeczy zagubione i pozostawione na terenie pływalni Szkoła Pływania „Anakonda” nie ponosi odpowiedzialności.
 13. Osoby będące pod wpływem środków odurzających i alkoholu nie będą wpuszczane na zajęcia.
 14. Informacje dotyczące zmian organizacyjnych i wszelkie aktualności zamieszczane będą na bieżąco na stronie internetowej szkoły www.anakonda.net.pl oraz naszym profilu na Facebooku www.facebook.com/plywajzanakonda
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie, o czym uczestnicyzostaną powiadomieni przez stronę internetową szkoły.

III. ZAPISY NA ZAJĘCIA I PŁATNOŚCI:

 1. Zgłoszenie dziecka na zajęcia dokonać należy za pomocą formularza zgłoszeniowego na stronie www.anakonda.net.pl.
 2. Należy wypełnić wszystkie pola formularza zgłoszeniowego. Tylko poprawne wypełnienie pól gwarantuje zapisanie się na zajęcia.
 3. W Szkole Pływania Anakonda można uczęszczać na zajęcia raz lub dwa razy w tygodniu, z wyjątkiem grup dla dorosłych i dzieci w wieku 5-7 lat. Do tych grup w związku z dużym zainteresowaniem przyjmowane są zapisy na zajęcia tylko raz w tygodniu.
 4. Uczestnictwo w zajęciach i procedury związane z opłatą potwierdza e-mail od organizatora zajęć.
 5. Każdy uczestnik zajęć ma możliwość stworzenia indywidualnego konta w systemie ActiveNow, który na indywidualnym koncie stwarza możliwość m. in. obserwacji kalendarza zajęć (np. dni wolne), sprawdzania frekwencji na zajęciach, zgłaszania nieobecności i odrabiania zajęć, kontrolowania płatności.
 6. Koszt zajęć w roku szkolnym 2019/2020 przy uczęszczaniu na zajęcia raz w tygodniu dla dzieci i młodzieży wynosi 1300 PLN, płatne w 10 ratach po 130 PLN miesięcznie, a przy uczęszczaniu na zajęcia dwa razy w tygodniu – 2350 PLN, płatne w 10 ratach po 235 PLN miesięcznie.
 7. Koszt zajęć w roku szkolnym 2019/2020 przy uczęszczaniu na zajęcia raz w tygodniu dla osób dorosłych wynosi 1400 PLN, płatne w 10 ratach po 140 PLN miesięcznie.
 8. Po otrzymania drogą mailową powiadomienia o przyjęciu na zajęcia należy dokonać opłaty za pierwszy miesiąc zajęć w ciągu 3 dni od niniejszej wiadomości. W przypadku niezaksięgowania wpłaty w tym terminie na koncie Szkoły Pływania „Anakonda” Uczestnik zostanie wykreślony z listy.
 9. Koszt zajęć w przypadku zapisania się na zajęcia w ciągu roku szkolnego ustalany jest indywidualnie.
 10. Nieobecności na zajęciach należy odrabiać na bieżąco w terminach zajęć innych grup oraz po uzgodnieniu z instruktorem prowadzącym. Nie ma możliwości zwrotu pieniędzy za niewykorzystane zajęcia.

Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych!

Zapisz się na zajęcia