Regulamin na rok szkolny 2018/2019

I. BEZPIECZEŃSTWO:

 1. Każdy Uczestnik zajęć (w przypadku nieletnich – jego rodzice lub opiekunowie) przed rozpoczęciem zajęć podpisuje umowę, w której składa oświadczenie:
   

  • o stanie zdrowia,
  • o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem i jego akceptacji,
  • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystywaniu wizerunku Uczestnika.
 2. Umowę należy pobrać ze strony w zakładce „Pobieranie”, wypełnić w 2 egzemplarzach i przynieść do podpisania przed pierwszymi zajęciami
 3. Uczestnik zajęć zobowiązuje się do wykonywania poleceń instruktorów prowadzących zajęcia.
 4. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa na basenie, regulaminu ogólnego pływalni, a w szczególności do stosowania się do niniejszych zakazów:
   

  • zakazu biegania na terenie basenu,
  • zakazu skakania do wody bez wyraźnego polecenia prowadzących zajęcia,
  • zakazu opuszczania niecki basenu w czasie lekcji – bez uprzedniego zgłoszenia tego prowadzącemu.
 5. Uczestnicy zajęć nie mogą stwarzać sytuacji niebezpiecznych dla nich i innych współuczestników zajęć.
 6. Uczestnicy zajęć nie stosujący się do zapisów w pkt. 3, 4 oraz łamiących zapisy pkt. 5 mogą zostać usunięci z zajęć.

II. SPRAWY ORGANIZACYJNE:

 1. Po wniesieniu opłaty za zajęcia każdy Uczestnik otrzymuje karnet zajęciowy – dokument, na podstawie którego będzie wpuszczany na zajęcia.
 2. Uczestnicy zajęć muszą zebrać się w rejonie kas wejściowych na basen. Na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć instruktor zejdzie po grupę i wyda uczestnikom transponder umożliwiający wejście na basen i dostęp do szafki w szatni.
 3. Uczestnicy zajęć ogólnorozwojowych muszą pojawić się na 5 minut przed rozpoczęciem zajęć. Na teren sali uczestnicy wchodzą w zmienionym obuwiu. Do udziału w zajęciach prowadzący zajęcia dopuści tylko uczestników w odpowiednim stroju sportowym.
 4. Uczestnicy, którzy spóźnią się na zajęcia mogą nie zostać wpuszczeni na basen.
 5. Na zajęcia dla najmłodszych 3 – 4 lata razem z dzieckiem wchodzi jeden opiekun, który czynnie bierze udział w zajęciach pomagając dziecku w czasie wykonywania ćwiczeń.
 6. Karnet zajęciowy dla dzieci do lat 6 upoważnia rodzica lub opiekuna do wejścia na zajęcia wraz dzieckiem. Dopuszcza się przebywanie rodziców na terenie niecki basenowej tylko w strojach kąpielowych. Niedozwolone jest przebywanie na terenie strefy basenowej w ubraniach.
 7. Rodzice dzieci z grup dla najmłodszych 5 – 7 lat po przebraniu dziecka w szatni zobowiązani są do przyprowadzenia dziecka na miejsce zbiórki, gdzie przekazują dziecko instruktorowi. Po zakończeniu zajęć odbierają z tego miejsca dziecko od instruktora.
 8. Rodzice dzieci do lat 6, którzy wchodzą na zajęcia z dziećmi, w czasie trwania zajęć muszą pozostawać w pobliżu ćwiczącej grupy.
 9. Rodzice lub opiekunowie dzieci od 7 roku życia, którzy chcą pomóc przy przebraniu dziecka, mogą wejść na basen na podstawie bezpłatnego biletu pomocniczego upoważniającego do wejścia na teren basenu na czas 15 minut. Bilet ten można pobierać zarówno przed, jak i po zakończeniu zajęć. Uwaga: po przekroczeniu regulaminowych 15 minut pobierana będzie opłata w wysokości 1 PLN za każdą rozpoczętą minutę.
 10. Czas trwania zajęć pływackich i ogólnorozwojowych wynosi 60 minut, czas zabaw oswajających dla najmłodszych 3 – 4 lata trwają 30 minut.
 11. Czas trwania zajęć pływackich i ogólnorozwojowych wynosi 60 minut.
 12. Po zakończeniu zajęć uczestnicy udają się do szatni, przebierają się i opuszczają basen rozliczając się osobiście z transpondera na kasie wyjściowej.
 13. Uczestnicy zajęć grupowych pozostający na terenie pływalni dłużej niż 75 minut muszą dokonać dopłaty za czas spędzony na basenie według aktualnego cennika dla klientów indywidualnych.
 14. Uczestnik podczas zajęć musi mieć odpowiedni strój kąpielowy oraz czepek pływacki.
 15. Na zajęcia Uczestnicy powinni przychodzić bez kolczyków, łańcuszków i innej biżuterii. Za rzeczy zagubione i pozostawione na terenie pływalni Szkoła Pływania „Anakonda” nie ponosi odpowiedzialności.
 16. Osoby będące pod wpływem środków odurzających i alkoholu nie będą wpuszczane na zajęcia.
 17. Informacje dotyczące zmian organizacyjnych i wszelkie aktualności zamieszczane będą na bieżąco na stronie internetowej szkoły www.anakonda.net.pl oraz naszym profilu na Facebooku www.facebook.com/plywajzanakonda
 18. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie, o czym uczestnicy zostaną powiadomieni przez stronę internetową szkoły.

III. ZAPISY NA ZAJĘCIA I PŁATNOŚCI:

 1. W roku szkolnym 2018/2019 płatności za zajęcia będą pobierane za 5 okresów rozliczeniowych: IX – X, XI – XII 2018, I – II, III – IV i V – VI 2019.
 2. Zgłoszenie dziecka na zajęcia dokonujemy za pomocą odpowiedniego formularza. Klikając na link ZAPISZ SIĘ NA ZAJĘCIA zostaną Państwo przekierowani na odpowiednią stronę.
 3. Opłatę za zadeklarowaną ilość zajęć oraz jednorazową opłatę rejestracyjną należy wnieść przed pierwszymi zajęciami.
 4. Nieobecności na zajęciach nie przechodzą na kolejny okres rozliczeniowy oraz nie ma możliwości zwrotu pieniędzy za niewykorzystane zajęcia.
 5. Nieobecności można odrabiać na bieżąco w terminach zajęć innych grup zgodnych z planem zajęć po uzgodnieniu z instruktorem.

Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych!

Zapisz się na zajęcia